Oet Dorp en Marke

Het Kraesgenberg

Ergens in 1991 heeft de Historische Kring de aandacht van de gemeente gevraagd voor de situatie rond boerderij Kraesgenberg. De maatschap Kraesgenberg had nieuw gebouwd en volgens een provinciale verordening diende de oude boerderij dan te worden afgebroken.
En dat kriebelde de Historische Kring toch wel een beetje, want Kraesgenberg zou een heel oude en heel bijzondere boerderij zijn! Maar hoe precies en wat precies.... dat lag buiten het gezichtsveld van de HKL, daarvoor ontbrak de nodige 'know how', deskundigheid en specialisatie.
De gemeente zocht contact met de Rijksdienst voor Monumentenzorg en de HKL kreeg -via de Twente Akademie -de vriendelijke medewerking van Dr. Everhard Jans.
Een dendrochronologisch (ouderdom bepalend door middel van jaarringen) onderzoek toonde aan, dat de bomen die het hout geleverd hebben voor de gebinten van het Kraesgenberg, in 1610 geveld zijn.
Zó nauwkeurig kan dat worden vastgesteld en de HKL kreeg het gelijk aan haar kant, dat het een heel oude boerderij betrof. Zou het ook een heel bijzondere zijn?
Daar voor moeten we even neuzen in het rapport van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Neust U maar mee!
Uit het rapport:

  • De hier toegepaste gebinten zijn qua tijd uniek in Nederland. Het gaat om zogenaamde 'Dachbalken', die verder voornamelijk in Duitsland bekend zijn;
  • Boerderij Kraesgenberg is daarmee de tweede boerderij in Nederland, die nog complete dachbalkgebinten heeft;
  • Bouwhistorisch gezien is deze boerderij voor Nederland zeer interessant en het is betreurenswaardig te noemen, dat het object wegens het "omhulsel" uit 1903 niet op de monumenten lijst staat. De bouwhistorische waarde van het object rechtvaardigt alleszins, dat hier een zorgvuldige afweging plaats vindt.

Jawel dus: ook heel bijzonder.

Van over de grens was van meet af aan grote medewerking, gestoeld op deskundigheid en gedeelde interesse. Zo maakte Dr. D. Maschmeyer van de "Interessegemeinschaft Bauernhaus" een zorgvuldige opmetingstekening en het"Planungsbüro Preszler" verzorgde de eerder vermelde dendrochron-ologische datering.

Conclusie:
iedereen die recht van spreken heeft is er inmiddels weI van overtuigd, dat het een zeer zeldzaam boerderijtype betreft, dat niet meer voorkomt en waarvan behoud, eventuele herbouw, eigenlijk als een cultuurhistorische verplichting moet worden gezien.
Het strekt ons gemeentebestuur, en met name wethouder J. Ensing, tot eer dat het zich zo uitvoerig in de zaak heeft verdiept, zich deskundig heeft laten voorlichten en de logische gevolgtrekking van deze studies tot de hare gemaakt heeft.

De gemeente zoekt naar middelen om "Het Kraesgenberg" voor de toekomst te behouden: zij stelt bouwterrein ter beschikking en neemt de kosten voor architect, tekening en begroting over op de gemeentelijke begroting.
Maar er is nog geen financieel onderdak gevonden voor de niet geringe kosten, die verbonden zijn aan afbraak en herbouw en een enigszins financieel aanvaardbare exploitatie dient echt weI aan een der gelijk ambitieus plan ten grondslag te liggen.

De gemeente zoekt naar subsidiegevers, o.a. bij het Samenwerkingsverband Twente, bij Euregio en weet wellicht nog meer hulpbronnen te vinden. Toereikend zal het niet zijn.

Daarom is er sinds kort een "Stichting Erve Kraesgenberg", die binnen het kader van haar mogelijkheden helpt zoeken naar wegen, middelen en bronnen om te komen tot realisatie van "Het Kraesgenberg".

Omdat de Boggelrieders -op zoek naar passende ruimte voor hun activiteiten -zich van meet af aan achter de plannen van de HKL hebben geschaard, ziet het stichtingsbestuur er als voIgt uit:

voorz.: Hr. C.J.M. Betlem
secr/penningm. Mr. lng. J.H. Zandbergen
leden:
Mw. E. Kattier
Hr. J.J. Luizink
Hr. J.P.M. Krüpers
Hr. F. Liet
Hr. J.H.A. Poorthuis
Hr. S. Smit

Wij wensen én de gemeente en de "Stichting Erve Kraesgenberg" wijsheid en inventiviteit toe en zijn dankbaar voor beider inzet! SUCCES!

Bestuur Hist.Kr.Losser

 

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.