Oet Dorp & Marke

Actie der Kortestraat bewoners bekroond.

ODEM1993 1 06(uit de krant van januari 1930; U hebt natuurlijk begrepen, dat met het pand, naast het perceel van de heer Brilman uit die dagen, de huidige Teylersapotheek bedoeld wordt.)

De actie der Kortestraat-bewoners bekroond

De actie, welke de bewoners der Kortestraat gevoerd hebben om de straatnaam,’Kortestraat’ omgedoopt te krijgen in Teylersstraat is nu met succes bekroond geworden, daar de gemeenteraad in hare raadsvergadering van 14
januari het verzoek der Kortestraatbewoners heeft ingewilligd.

Reeds in de zomermaanden is de actie begonnen doormiddel van een reusachtigen vlieger van en vijf meter grootte, die geregeld bij gunstig weer werd opgelaten en waarop in zeer groote letters den naam TEYLERSSTRAAT vermeld stond. Omstreeks half December vorig jaar hebben de bewoners der Kortestraat zich tot den Gemeenteraad gericht met het verzoek tot omdooping der straatnaam in Teylersstraat.

De reden hiervoor berusten op historischen grondslag. Daar Losser arm is aan historische namen en monumenten, en om de bekende Teylers familie, welke hier ongeveer geleefd hebben van 1702 tot 1778 en gewoond in het nog bestaande huis gelegen naast het perceel van den heer J. D. Brilman, kapper, en later nog een familielid der Teylersfamilie, die tijdens de Fransche overheersing het ambt van Maire vervulde, te eren.

Toen dan ook Dinsdagavond den bewoners bekend werd, dat hun verzoek door den Gemeenteraad ingewilligd was, staken zij
allen de Nederlandsche Driekleur uit. Door den Losserschen Kanonnier werden er enige vreugdeschoten gelost, en heerschste er een ware vreugde bij de bewoners, nu hunne actie met succes is bekroond.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.