Oet Dorp & Marke 1995-3

Uit het geschreven boek van Aleida Leurink

J. Luizink

Herberdina geboren 17-6-1703
vrouw van Jurien Stroink
gedoopt 1703. 17 juni gest. 1752
begraven 15 sept. 1752
geb. 4-8-1706. vrouw van Herman
Stroink. overl. 10 mei, oud 54 jr.

1698 den 9 maart (aschdag) oude stijl, ben ik Aleida Leurink tot Losser gekomen. (Later is in ander handschrift toegevoegd: 

gestorven begin van augustus 1755. Oud 73 jaar, begraven vermoedelijk 8 Augustus- Vrijdags.)

1707. den 26 Mei, wij Welpelo gekocht.
1708-1709. de rogge liep dag na dag hoger tot 50 st. het schepel omdat ze vervroren was en weerom moest gezaid worden, in het mal aten wij nooit wittebrood: al die koorn te Losser hadden wilde niet verkopen, maar wij geven zolang wij hadden
1713. Om St. Jan begon het te regenen en regende zo lange alle dagen zodat men de rogge niet konde rijp krijgen. Doe sende mensen toe, vergaan van honger want de olde rogge was bi ider op en de luiden hadden te vroeg gemaait in de nattigheid zodat de rogge heel stuk groen uitwaschede op het land; doch God de Heer gaf wederom dat het opweerede met den 21 Aug. zodat de allerlaatste rogge best uitkwam, want het droogde toen zonder een druppel regen tot na Michiel zodat hier toen eerst began kluun in te varen en kwam nog wel droog in in dit jaar 1716 is zoodanioge sterke droogte gekomen na Jacobi, na maaien der rogge begonnen, dat er weinig of niets knollen sin gewassen, ja zoo weinig dat is in 40 of 50 jaar, zoo oude mensen zeggen niet meer geweest.
1720. zes mei. Pastor en dochter Vink varen met Achterhuis naar Deventer.
1722-1723. zoodanig een warme winter, dat er hier en daer voor de tweede maal appeltjes aan de boomen zijn gewassen en het ijs geen kraai heeft kunnen dragen.
1725. Juli 9. wij dominee naar Zutphen bragten.
1726. 17 febr. overstrooming door doorbraken der dijken bij Schoonhoven beneden Thiel, waardoor wel 70 dorpen onder water staan. Het water is 1 voet hoger dan in 't jaar 1711 en maar 6 duim lager dan in den groten watervloed van 1658.
1726. 29 April, Lambert Tisink gehangen tussen Enschede en Hengelo.
1729.29 Januari, de dinkel is zoo diep dat de vonder is weggedreven. Ellerinksbrugge dreef ook weg.
1729. 29 mei, docter Landreben tot Oldenzel schrijft mij, dat hij nu de rogge verkoept voor 27 st.
1732. den 21 maart, kwaijer tijding uit het Munsterland van de krankte der beesten, den 33 ster Palthe aangezegd aan de Zetters, dat de beesten gaten in de tong vielen 's avonds voort de klokken geluid, het dorp bijeen kwam, twee a drie aangesteld om de beesten te bezien etc.
1733. den 16 April, om half zes was er brand in Steggemans smid, doch voort uitgegoten is.
1734. den 29 mei. Brand in de provisoren of armenhuizen te Enschede doch is gelosschet. den 5 Julij, van donderbuijen de bekke zoo hoog opgeloopen dat het water ging in Apenhuis tot aan de knieén Bekgeertigshuis Olde Muldershaeg kuper. .. Leurikshuis tot aan de keukendeure stand en ook in de Kerkstraten Kostverloren, vrouwenhof, weemgaarden, onder water stonden de vonder bij Kuperss doggenhuis wegdreven, het water liep voor Hengelhuus en voor Jassieshuusin de Leerderstegge het water. .. de paden van onze hof tot aan de poorte
1734. 25 meert is de prins van Oranjen getrouwd met Princes Anna van Groot brittanien St. Jame.
4 october, wij kwamen van Enschede, en moesten om het hooge water over Zwaferink brugge varen.
1734. een zoo nat zomer als bij menschengeheugen: De Oldenzaalschen al het hout weg uit de Lonnekerberg.
1735. den 11 meert brandde af 's avonds om 8 uur Snooyinkshuisee
den 18 July slaat te Holten de bliksum in een huis en doodt drie menschen, ook te Gilde(haus) sloeg de donder in de kruidtoren, waardoor de halve stad geruineerd en vele menschen gedood zijn.
19 July rigtede Teijlers een gebond aan het huis. Aan de kant van de schoorsteen in de keuken staat het jaartal 1685
Zondag den 4 Sept. geweldige storm, de deputatien die hier wilden komen, konden den wagen niet overeind houden en zaten te Oldenzel.
Onze Domine te Goor gepredikt en kwam nauwelijks nat doch zijn hoed was hem onderweegs afgewaaid. te Enschede vloog het goed van de bonikken van de markt weg
over de huizen te Almelo brandde een huis af van twee woningen behorende aan de Graaf van Rechteren
october 17. dominee met neef en nichte Elshof van Amsterdam naar Lingen
october 12. domine Reinder wordt begraven.

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.