Oet Dorp & Marke 1996-1

Den X Julij 1705

G. J. Welberg

Dat staat boven een documentje, dat de Heer G.J. Welberg ons toestuurde als mogelijke bijdrage voor "Oet Dorp en Marke".
Wij kennen de Heer Welberg in Losser, want hij heeft al eens een avond voor ons verzorgd over het Markebestel en zo kent hij Losser dus ook!
Vandaar zijn vriendelijke attentie die wij in dank aanvaarden. Onderstaand volgt zijn bijdrage. (Red.)

In het jaar 1705 stuurde de toenmalige markenrichter van Losser, Ger. Nijtert een brief aan het provinciebestuur n.a.v. het omhakken van een eikenboom, die kennelijk gediend heeft als laakboom, d.w.z. een boom die in dit geval de scheiding aangaf tussen Twente en het Munsterland.
De tekst van deze brief volgt aansluitend en spreekt voor zich.

ODM 1996 1 03

Eedele Mogende Heeren, Mijn Heeren Ridderschap en Steden de Staaten der provintie van Overijssel. Ger. Nijters als markenrighter nevens de Gecommitteerde Goedtheeren en gemeene ingeseetenen van Losser, geven Uw Eedele Mogende hier meede onderdaenig te kennen hoe dat eenige tijd geleeden seeker eijckenboom staende op den Hoff van Hendrik ter Glaane is omgehouwen. Welke volgens eenparige attestatie van oude mannen en gelijk ook een ijeder bekendt is geweest een limiet off laak tusschen het Twente en Munsterlandt en dat tot een teiken aen dieselve boom een kruijs is gehouwen geweest. En dat altijdt van deze daer naest angelegene laakstenen (den einen gelegen an Schiltcamps Bruggencamp) is gelaakt op den voornoemden boom en vorders van den boom door de hoek van oude Glaanmanshuis an den Selhorst ofte vice versa. En also van ter sijden voorkoomt dat bereets eenige Munstersse ingesetenen van andere limiten beginnen te spreeken waardoor men soude worden benadeelt, soo worden U Eedele Mogende onderdaeniglijk versogt met het setten van een steen offte anders tijdtlijk te voorsien.
Dewijl alsnu een ijeder de plaats van deese weghgehouwene laeckboom bekent, 't welck doend.

De Edel Mogende reageren hierop als volgt: Den 1 July 1705 De Heer Drost van Twenthe wort versogt dese questieuse sake, tot praeventie van meerder moeylykheit in te schikken met de heer Drost van Ahuis. Bij ontstentenisse daar alhier rapport te doen. Gedaan te Deventer den 3 July 1705.
Ten ordonantie van Ridderschap en Steden.

Bron:

  • Rijksarch. Overijssel, toegangsnr. 3.1, Inventarisnr. 763

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.