Uit de krant van 100 jaar geleden

 

J.A. Warnaars 25-06-1870 19-11-1906Losser, 21 juli 1895. Gisteren herdacht onze burgemeester, de heer J.A. Warnaars, zijn 25-jarige ambtsvervulling. J.A. Warnaars, burgemeester van Losser 1870-1906.
De straten waren allerwegen met groen afgezet, terwijl de vlaggen overal wapperden. Te 9 uur des morgens klonk het klokgelui.
Kort daarop reed het muziekkorps der schutterij uit Enschede het Dorp binnen.
Tegen 10 uur was de optocht gereed en ging het met de muziek voorop naar de woning van den jubilaris. De stoet werd gevolgd door de schooljeugd, allen van vlag of vaandel voorzien, het onderwijzend personeel en de leden der feestcommissie.

Op de bestemmingsplaats aangekomen werd door een der meisjes aan de echtgenoote van de jubilaris een fraai boeket aangeboden, terwijl de overige kinderen feestliederen zongen en het muziekkorps onder directie van den beer Roetering Schiinlau eenige stukken speelde. Het hoofd der dorpsschool de heer H.J. Bouwman, wenschte in kernachtige bewoordingen den jubilaris en diens echtgenoote geluk namens de schooljeugd.
Om 11 uur werd op het feestterrein door genoemd muziekkorps een matinee gegeven. Om 11 uur gingen de raadsleden den voorzitter van hun college geluk wenschen en boden hem een fraaie nickel vulkachel ten geschenke.

Om 12 uur werd door een deputatie uit de leden der feestcommissie den jubilaris het geschenk aangeboden, hetwelk hem door de gemeentenaren was vereerd. Het bestaat uit een fraai eikenhout ameublement en schrijfbureau, alles in Vlaamsch - reaissance stijl, afkomstig uit de fabriek van de heeren F.J. Schoemaker & Zonen te Zwolle.

Te 3 uur had de optocht, waaraan alle liefhebbers konden deelnemen, plaats; daarna eenige vermakelijkheden op het feestterrein, waarbij het muziekkorps een concert gaf.
Nadat om 9 uur des avonds een luisterrijke fakkeloptocht was gehouden, werd het feest besloten met een schitterend vuurwerk, hetwelk in alle opzichten een ieders verwachting overtrof.

Aldus de Tubantia van 100 jaar geleden.

Thea Evers

 

Copyright 2016-2019 © Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.