Oet Dorp & Marke

Voorwoord

Begin 1969 werd de Historische Kring Losser opgericht en het aantal leden bedroeg 12 personen, maar naarmate dit bestand gestaag groeide, bleek des te meer behoefte te bestaan aan onderling contact en gedachtewisseling over datgene wat een ieder van ons boeit: de historie van ons DORP en onze MARKE LOSSER.

Daarbij kwam naar voren, dat het regelmatig uitgeven van boeken en de maandelijkse activiteiten niet volledig soelaas boden en na ampele overwegingen heeft dit bestuur doen besluiten een kwartaalblad in het leven te roepen.

"OET DORP EN MARKE LOSSER" zoals de naam van ons orgaan luidt en waarvan het eerste exemplaar thans voor U ligt, voorziet naar wij hopen in deze behoefte door het publiceren van artikelen over historische onderwerpen ons gebied aangaande, bijdragen in het Twents en het aandacht schenken aan actuele zaken met historische achtergronden.

Tevens biedt het blad de mogelijkheid aan onze leden en overige geïnteresseerden om hun bijdrage te leveren. Vooral vele ouderen weten vaak nog zoveel "van vrogger" en met name ook hen wordt in dit blad de gelegenheid geboden anderen daarvan deelachtig te maken. Zo ook streeft het bestuur ernaar al datgene wat niet in boekvorm verschijnen kan of zal, toch op deze manier aan het licht te brengen, waarvan het jammer zou zijn als ze in het verborgene zouden blijven.

Onder de bekwame leiding van het redactieteam, bestaande uit de heren L. Augustijn, H. Bourgonje, G. Bruinink en J. Poorthuis, ligt na veel voorbereidend werk nu het eerste exemplaar op tafel.
Ik hoop van harte, dat deze driemaandelijkse uitgave bij al onze lezers goed ontvangen wordt en dat zij zelf ook deel nemen aan het voortbestaan van dit blad door het aanleveren van resultaten van onderzoek, het weergeven van documentatie uit archiefonderzoek, en hun eigen bevindingen OET DORP EN MARKE LOSSER! Overdinkel, 14 september 1992.

HISTORISCHE KRING LOSSER

H. Z. Scherphof-Bekker

Voorzitter.

Copyright 2016-2019 ┬ę Historische Kring losser. Overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.